Αποτελέσματα

Παραγωγή των αποτελεσμάτων:

Με βάση τον κατάλογο κριτηρίων σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές στα συμμετέχοντα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και τον προσδιορισμό των κενών, τα οποία έχουμε αναπτύξει στο πλαίσιο του τρέχοντος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Health Care 4.0. (2020-1-DE02-KA202-007553), το έργο θα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αποτέλεσμα 1:

Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών (με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα) για τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης των υφιστάμενων ομοιοτήτων για τη δεύτερη ομάδα-στόχο, τους ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα σπουδών:

Γερμανική έκδοση

Αγγλική Έκδοση

Ελληνική έκδοση

Αποτέλεσμα 2:
Ανάπτυξη περιεχομένου για εφαρμογή για κινητά.
Αποτέλεσμα 3:

Ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης 4.0. Mobile App για μια αποτελεσματική, ομαλή και ανεξάρτητη από την τοποθεσία λύση για τους μετανάστες νοσηλευτές και φροντιστές από το εξωτερικό.